Monday 10/12/2018
Chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan - Học giỏi
HỌC SINH Thời khoá biểu học sinh RSS RSS

Thời Khóa Biểu Học Sinh Toàn Trường, sáng và chiều Áp Dụng Từ 2/1/2018


SÁNG

2018THỨ
TIẾT

6A1-S

6A2-S

6A3-S

6A4-S

6A5-S

6A6-S

7A1-S

7A2-S

7A3-S

7A4-S

2

1

SHL - NgọcV

SHL - Nhi

SHL - Sương

SHL - Hoàn

SHL - Thơm Đ

SHL - Thương

SHL - Lân

SHL - Chi

SHL - Thảo

SHL - Trâm

2

Toán1 - Nhi

MT1 - Hoàn

Sinh1 - Nguyệt

Thể1 - Lan TD

Lý 1 - Thơm L

Sinh1 - Thìn

GDCD1 - Yến

Anh1 - Tâm A

Toán1 - Chi

Địa1 - Quy

3

Sinh1 - Nguyệt

Anh1 - MaiA

Địa1 - Thơm Đ

Sinh1 - Thìn

Văn1 - Thương

Thể1 - Lan TD

Anh1 - Lân

Văn1 - Kiên

Anh1 - Tâm A

Toán1 - TrangT

4

Anh1 - MaiA

Sinh1 - Nguyệt

Thể1 - Lan TD

MT1 - Hoàn

Văn1 - Thương

Địa1 - Thơm Đ

Địa1 - Quy

Thể1 - Hoà TD

Anh1 - Tâm A

Anh1 - Sương

5

 

 

 

 

 

 

C.N1 - Hà

Địa1 - Quy

Tin1 - Trâm

Lý 1 - Thơm L

3

1

Văn1 - NgọcV

Lý 1 - Thơm L

Toán1 - Nhi

GDCD1 - Yến

Toán1 - Trân

Sinh1 - Thìn

Sử1 - Huyên

Anh1 - Tâm A

Sinh1 - Thắm

Địa1 - Quy

2

Tin1 - Vân

Thể1 - Lan TD

Toán1 - Nhi

Toán1 - Hoà T

Sinh1 - Thìn

C.N1 - Tuyền

Thể1 - Hoà TD

Tin1 - Trâm

Anh1 - Tâm A

C.N1 - Nguyệt

3

Sinh1 - Nguyệt

Anh1 - MaiA

C.N1 - Tuyền

Toán1 - Hoà T

GDCD1 - Yến

Toán1 - Trân

Sinh1 - Thắm

Thể1 - Hoà TD

Anh1 - Tâm A

Tin1 - Trâm

4

Toán1 - Nhi

C.N1 - Tuyền

Văn1 - Trang V

Tin1 - Hoàng

Anh1 - Phượng

Toán1 - Trân

Tin1 - Trâm

Sử1 - Huyên

Lý 1 - Thơm L

Sinh1 - Thắm

5

Toán1 - Nhi

Văn1 - NgọcV

Văn1 - Trang V

Nhạc1 - Hiền

C.N1 - Ngôn

Anh1 - Tâm A

Lý 1 - Thơm L

C.N1 - Hà

Địa1 - Quy

Văn1 - Trinh

4

1

Thể1 - Lan TD

Toán1 - Nhi

Lý 1 - Thơm L

Văn1 - Thương

Toán1 - Trân

Tin1 - Hoàng

Anh1 - Lân

Sử1 - Huyên

Tin1 - Trâm

Thể1 - Lâm

2

Anh1 - MaiA

Toán1 - Nhi

GDCD1 - Huệ

Anh1 - Phượng

Toán1 - Trân

Nhạc1 - Hiền

Tin1 - Trâm

Văn1 - Kiên

C.N1 - Hà

Sử1 - Huyên

3

Nhạc1 - Hiền

Sử1 - Dũng

Tin1 - Vân

C.N1 - Tuyền

Anh1 - Phượng

Văn1 - Thương

Văn1 - Kiên

Lý 1 - Thơm L

Sử1 - Huyên

GDCD1 - Yến

4

GDCD1 - Huệ

Địa1 - Thơm Đ

Sử1 - Dũng

Thể1 - Lan TD

Tin1 - Hoàng

Văn1 - Thương

C.N1 - Hà

Toán1 - Chi

Thể1 - Hoà TD

Tin1 - Trâm

5

C.N1 - Tuyền

Anh1 - MaiA

Anh1 - Sương

Lý 1 - Thơm L

 

 

Toán1 - Chi

Tin1 - Trâm

Văn1 - Kiên

Toán1 - TrangT

5

1

MT1 - Hoàn

Anh1 - MaiA

Sinh1 - Nguyệt

Anh1 - Phượng

Thể1 - Lan TD

Toán1 - Trân

Anh1 - Lân

Văn1 - Kiên

Toán1 - Chi

Sinh1 - Thắm

2

Tin1 - Vân

GDCD1 - Huệ

Toán1 - Nhi

Sinh1 - Thìn

Nhạc1 - Hiền

Văn1 - Thương

Toán1 - Chi

Văn1 - Kiên

MT1 - Thảo

Toán1 - TrangT

3

Toán1 - Nhi

Sinh1 - Nguyệt

Anh1 - Sương

C.N1 - Tuyền

Văn1 - Thương

Thể1 - Lan TD

Thể1 - Hoà TD

Anh1 - Tâm A

Địa1 - Quy

Thể1 - Lâm

4

Anh1 - MaiA

Tin1 - Vân

Thể1 - Lan TD

Anh2 - Phượng

Văn1 - Thương

C.N1 - Tuyền

Sinh1 - Thắm

Toán1 - Chi

Văn1 - Kiên

Nhạc1 - Hiền

5

Anh1 - MaiA

Toán1 - Nhi

Tin1 - Vân

Anh2 - Phượng

 

 

Nhạc1 - Hiền

Toán1 - Chi

Văn1 - Kiên

Văn1 - Trinh

6

1

Lý 1 - Thơm L

Thể1 - Lan TD

Anh1 - Sương

Anh1 - Phượng

Địa1 - Thơm Đ

Tin1 - Hoàng

Sử1 - Huyên

Sinh1 - Thắm

Anh1 - Tâm A

MT1 - Thảo

2

Văn1 - NgọcV

Anh1 - MaiA

Anh1 - Sương

Toán1 - Hoà T

Anh1 - Phượng

Lý 1 - Thơm L

MT1 - Thảo

C.N1 - Hà

Sinh1 - Thắm

Toán1 - TrangT

3

Anh1 - MaiA

Văn1 - NgọcV

Văn1 - Trang V

Toán1 - Hoà T

Thể1 - Lan TD

Văn1 - Thương

Văn1 - Kiên

Anh1 - Tâm A

Nhạc1 - Thảo

Anh1 - Sương

4

Thể1 - Lan TD

C.N1 - Tuyền

Nhạc1 - Hiền

Văn1 - Thương

Sử1 - Huyên

Anh1 - Tâm A

Văn1 - Kiên

MT1 - Thảo

C.N1 - Hà

Văn1 - Trinh

5

 

 

 

 

 

 

Anh1 - Lân

Nhạc1 - Thảo

Sử1 - Huyên

Văn1 - Trinh

7

1

Địa1 - Thơm Đ

Văn1 - NgọcV

MT1 - Hoàn

Văn1 - Thương

Toán1 - Trân

Anh1 - Tâm A

Địa1 - Quy

GDCD1 - Yến

Toán1 - Chi

Văn1 - Trinh

2

C.N1 - Tuyền

Văn1 - NgọcV

Toán1 - Nhi

Văn1 - Thương

MT1 - Hoàn

GDCD1 - Yến

Anh1 - Lân

Anh1 - Tâm A

Toán1 - Chi

Văn1 - Trinh

3

Sử1 - Dũng

Toán1 - Nhi

Anh1 - Sương

Địa1 - Thơm Đ

Sinh1 - Thìn

Toán1 - Trân

Toán1 - Chi

Địa1 - Quy

Thể1 - Hoà TD

C.N1 - Nguyệt

4

Văn1 - NgọcV

Tin1 - Vân

C.N1 - Tuyền

Sử1 - Dũng

Tin1 - Hoàng

Sử1 - Huyên

Toán1 - Chi

Sinh1 - Thắm

Văn1 - Kiên

Anh1 - Sương

5

Văn1 - NgọcV

Nhạc1 - Hiền

Văn1 - Trang V

Tin1 - Hoàng

C.N1 - Ngôn

MT1 - Hoàn

Văn1 - Kiên

Toán1 - Chi

GDCD1 - Yến

Sử1 - Huyên

 

THỨ
TIẾT

7A5-S

7A6-S

7A7-S

8A1-S

8A2-S

8A3-S

8A4-S

8A5-S

8A6-S

9A1-S

2

1

SHL - TrangT

SHL - Nguyệt

SHL - Yến

SHL - Thắm

SHL - Dung

SHL - Huệ

SHL - Lan TD

SHL - Lan Su

SHL - Phượng

SHL - TrangĐ

2

Văn1 - Kiên

Toán1 - TrangT

Anh1 - Sương

MT1 - Thảo

Toán1 - Dung

Văn1 - NgọcV

Anh1 - Phượng

Địa1 - Thơm Đ

Văn1 - Thương

GDCD1 - Huệ

3

Tin1 - Trâm

Anh1 - Sương

C.N1 - Hà

Toán1 - Dung

Địa1 - TrangĐ

Tin1 - Hoàng

GDCD1 - Huệ

Sử1 - Lan Su

Sinh1 - Thắm

Văn1 - Trang V

4

Toán1 - TrangT

Lý 1 - Thơm L

Tin1 - Trâm

Anh1 - Lân

Tin1 - Hoàng

Toán1 - Dung

C.N1 - Hà

Sinh1 - Thắm

Anh1 - Phượng

Sử1 - Lan Su

5

Toán1 - TrangT

 

 

Tin1 - Hoàng

Anh1 - Lân

Sinh1 - Nhàn

 

 

 

Tin1 - Vân

3

1

Sinh1 - Nguyệt

Thể1 - Lâm

Tin1 - Trâm

Văn1 - Hiếu

Toán1 - Dung

Lý 1 - Hưng

Thể1 - Lan TD

Anh1 - Phượng

Tin1 - Hoàng

Địa1 - TrangĐ

2

GDCD1 - Yến

Địa1 - Quy

Lý 1 - Thơm L

Văn1 - Hiếu

C.N1 - Hà

Nhạc1 - Hiền

Tin1 - Hoàng

Anh1 - Phượng

Thể1 - Lâm

Anh1 - MaiA

3

C.N1 - Hà

Nhạc1 - Hiền

Sử1 - Huyên

Toán1 - Dung

Hóa1 - MaiH

Văn1 - NgọcV

Văn1 - Trinh

Thể1 - Lan TD

Sử1 - Lan Su

MT1 - Hoàn

4

MT1 - Hoàn

Văn1 - Trinh

Toán1 - TrangT

C.N1 - Hà

Thể1 - Lâm

Văn1 - NgọcV

Địa1 - Quy

Toán1 - Đông

Nhạc1 - Hiền

Thể1 - Hoà TD

5

Sử1 - Huyên

Tin1 - Trâm

Toán1 - TrangT

Hóa1 - MaiH

Tin1 - Hoàng

Địa1 - TrangĐ

Toán1 - Trân

Toán1 - Đông

Anh1 - Phượng

Hóa1 - Thìn

4

1

Toán1 - TrangT

Anh1 - Sương

Văn1 - Trinh

Văn1 - Hiếu

Lý 1 - Hưng

Sử1 - Lan Su

Anh1 - Phượng

Địa1 - Thơm Đ

Hóa1 - MaiH

Sinh1 - Nhàn

2

Lý 1 - Thơm L

Văn1 - Trinh

Anh1 - Sương

Thể1 - Lâm

Địa1 - TrangĐ

Anh1 - Lân

Hóa1 - MaiH

Tin1 - Hoàng

Địa1 - Thơm Đ

Lý 1 - Hưng

3

Anh1 - Sương

Toán1 - TrangT

Thể1 - Lâm

Anh1 - Lân

MT1 - Thảo

Địa1 - TrangĐ

Sử1 - Lan Su

Thể1 - Lan TD

Toán1 - Trân

Anh1 - MaiA

4

Văn1 - Kiên

Sử1 - Huyên

Toán1 - TrangT

Địa1 - TrangĐ

Nhạc1 - Hiền

Thể1 - Lâm

Toán1 - Trân

Văn1 - Trinh

Lý 1 - Tuyền

Toán1 - Quỳnh

5

Nhạc1 - Hiền

GDCD1 - Yến

Sử1 - Huyên

Tin1 - Hoàng

Anh1 - Lân

C.N1 - Hà

Toán1 - Trân

Văn1 - Trinh

MT1 - Thảo

Toán1 - Quỳnh

5

1

Thể1 - Lâm

Toán1 - TrangT

Địa1 - Quy

Văn1 - Hiếu

Văn1 - NgọcV

Sinh1 - Nhàn

MT1 - Thảo

Văn1 - Trinh

Văn1 - Thương

Hóa1 - Thìn

2

Anh1 - Sương

C.N1 - Nguyệt

C.N1 - Hà

Sinh1 - Thắm

Văn1 - NgọcV

Anh1 - Lân

Thể1 - Lan TD

Văn1 - Trinh

Toán1 - Trân

Văn1 - Trang V

3

C.N1 - Hà

MT1 - Hoàn

Văn1 - Trinh

Anh1 - Lân

Toán1 - Dung

MT1 - Thảo

Sinh1 - Thắm

GDCD1 - Huệ

Anh1 - Phượng

Văn1 - Trang V

4

Toán1 - TrangT

Sinh1 - Nguyệt

Văn1 - Trinh

Anh1 - Lân

Thể1 - Lâm

Toán1 - Dung

Địa1 - Quy

C.N1 - Hà

GDCD1 - Huệ

Sinh1 - Nhàn

5

Địa1 - Quy

Anh1 - Sương

MT1 - Hoàn

Toán1 - Dung

Sinh1 - Nhàn

Hóa1 - Thìn

Lý 1 - Tuyền

MT1 - Thảo

C.N1 - Hà

 

6

1

Văn1 - Kiên

Sinh1 - Nguyệt

Toán1 - TrangT

Toán1 - Dung

Anh1 - Lân

Văn1 - NgọcV

Văn1 - Trinh

Hóa1 - MaiH

Văn1 - Thương

Anh1 - MaiA

2

Văn1 - Kiên

Thể1 - Lâm

Sinh1 - Nguyệt

Sử1 - Huyên

Anh1 - Lân

Tin1 - Hoàng

Văn1 - Trinh

Nhạc1 - Hiền

Văn1 - Thương

Toán1 - Quỳnh

3

Thể1 - Lâm

Toán1 - TrangT

Văn1 - Trinh

Địa1 - TrangĐ

Toán1 - Dung

Anh1 - Lân

Anh1 - Phượng

Sinh1 - Thắm

Địa1 - Thơm Đ

Toán1 - Quỳnh

4

Anh1 - Sương

C.N1 - Nguyệt

Thể1 - Lâm

Sinh1 - Thắm

Văn1 - NgọcV

Toán1 - Dung

Hóa1 - MaiH

Anh1 - Phượng

Tin1 - Hoàng

Sử1 - Lan Su

5

Anh1 - Sương

 

 

Nhạc1 - Hiền

Hóa1 - MaiH

Toán1 - Dung

 

 

 

C.N1 - Hà

7

1

Anh1 - Sương

Sử1 - Huyên

Sinh1 - Nguyệt

Lý 1 - Hưng

Anh1 - Lân

Hóa1 - Thìn

Sinh1 - Thắm

Tin1 - Hoàng

Thể1 - Lâm

Văn1 - Trang V

2

Sinh1 - Nguyệt

Địa1 - Quy

Nhạc1 - Hiền

GDCD1 - Huệ

Sử1 - Lan Su

Thể1 - Lâm

Toán1 - Trân

Toán1 - Đông

Hóa1 - MaiH

Văn1 - Trang V

3

Sử1 - Huyên

Văn1 - Trinh

GDCD1 - Yến

Anh1 - Lân

Văn1 - NgọcV

GDCD1 - Huệ

Tin1 - Hoàng

Toán1 - Đông

Sinh1 - Thắm

Lý 1 - Hưng

4

Tin1 - Trâm

Văn1 - Trinh

Địa1 - Quy

Thể1 - Lâm

GDCD1 - Huệ

Anh1 - Lân

Nhạc1 - Hiền

Hóa1 - MaiH

Toán1 - Trân

Thể1 - Hoà TD

5

Địa1 - Quy

Tin1 - Trâm

Anh1 - Sương

Hóa1 - MaiH

Sinh1 - Nhàn

Anh1 - Lân

Văn1 - Trinh

Lý 1 - Tuyền

Toán1 - Trân

Tin1 - Vân

 

THỨ
TIẾT

9A2-S

9A3-S

9A4-S

9A5-S

9A6-S

 

 

 

 

 

2

1

SHL - Thìn

SHL - Hưng

SHL - Tâm A

SHL - Thuý

SHL - Hiếu

 

 

 

 

 

2

Sử1 - Lan Su

C.N1 - Hà

Văn1 - Hiếu

Lý 1 - Hưng

Toán1 - Thuý

 

 

 

 

 

3

Toán1 - Quỳnh

Thể1 - Hoà TD

C.N1 - Thơm L

MT1 - Hoàn

Tin1 - Vân

 

 

 

 

 

4

Sinh1 - Nhàn

Toán1 - Quỳnh

Lý 1 - Hưng

Tin1 - Vân

GDCD1 - Huệ

 

 

 

 

 

5

Anh1 - MaiA

Văn1 - Trang V

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Thể1 - Hoà TD

Văn1 - Trang V

MT1 - Hoàn

Hóa1 - MaiH

Sử1 - Lan Su

 

 

 

 

 

2

Lý 1 - Hưng

Văn1 - Trang V

Sử1 - Lan Su

Địa1 - TrangĐ

Hóa1 - MaiH

 

 

 

 

 

3

Văn1 - Trang V

Lý 1 - Hưng

Địa1 - TrangĐ

Văn1 - Hiếu

Tin1 - Vân

 

 

 

 

 

4

Địa1 - TrangĐ

Hóa1 - Thìn

Tin1 - Vân

Văn1 - Hiếu

Anh1 - Tâm A

 

 

 

 

 

5

MT1 - Hoàn

Anh1 - MaiA

Văn1 - Hiếu

Tin1 - Vân

Lý 1 - Tuyền

 

 

 

 

 

4

1

Anh1 - MaiA

Toán1 - Quỳnh

Thể1 - Hoà TD

GDCD1 - Huệ

Địa1 - TrangĐ

 

 

 

 

 

2

Toán1 - Quỳnh

Sử1 - Lan Su

Toán1 - Thuý

Sinh1 - Nhàn

Thể1 - Hoà TD

 

 

 

 

 

3

GDCD1 - Huệ

Lý 1 - Hưng

Sinh1 - Nhàn

Thể1 - Hoà TD

Văn1 - Hiếu

 

 

 

 

 

4

Sinh1 - Nhàn

Tin1 - Vân

Hóa1 - MaiH

Toán1 - Thuý

Văn1 - Hiếu

 

 

 

 

 

5

Tin1 - Vân

Sinh1 - Nhàn

Văn1 - Hiếu

Hóa1 - MaiH

Toán1 - Thuý

 

 

 

 

 

5

1

Văn1 - Trang V

Thể1 - Hoà TD

GDCD1 - Huệ

Lý 1 - Hưng

Anh1 - Tâm A

 

 

 

 

 

2

Anh1 - MaiA

MT1 - Hoàn

Lý 1 - Hưng

Thể1 - Hoà TD

Văn1 - Hiếu

 

 

 

 

 

3

Hóa1 - Thìn

Anh1 - MaiA

Tin1 - Vân

Văn1 - Hiếu

Sinh1 - Nhàn

 

 

 

 

 

4

Lý 1 - Hưng

Văn1 - Trang V

Anh1 - Tâm A

Văn1 - Hiếu

Thể1 - Hoà TD

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán1 - Quỳnh

Địa1 - TrangĐ

Văn1 - Hiếu

Sử1 - Lan Su

Toán1 - Thuý

 

 

 

 

 

2

Sử1 - Lan Su

Văn1 - Trang V

Văn1 - Hiếu

Anh1 - Tâm A

Hóa1 - MaiH

 

 

 

 

 

3

C.N1 - Hà

Sử1 - Lan Su

Hóa1 - MaiH

Toán1 - Thuý

Văn1 - Hiếu

 

 

 

 

 

4

Văn1 - Trang V

Anh1 - MaiA

Toán1 - Thuý

C.N1 - Thơm L

Văn1 - Hiếu

 

 

 

 

 

5

Văn1 - Trang V

Toán1 - Quỳnh

Toán1 - Thuý

Văn1 - Hiếu

Lý 1 - Tuyền

 

 

 

 

 

7

1

Thể1 - Hoà TD

GDCD1 - Huệ

Toán1 - Thuý

Sử1 - Lan Su

Sinh1 - Nhàn

 

 

 

 

 

2

Hóa1 - Thìn

Tin1 - Vân

Thể1 - Hoà TD

Sinh1 - Nhàn

Toán1 - Thuý

 

 

 

 

 

3

Tin1 - Vân

Sinh1 - Nhàn

Sử1 - Lan Su

Anh1 - Tâm A

MT1 - Hoàn

 

 

 

 

 

4

Văn1 - Trang V

Toán1 - Quỳnh

Sinh1 - Nhàn

Toán1 - Thuý

Sử1 - Lan Su

 

 

 

 

 

5

Toán1 - Quỳnh

Hóa1 - Thìn

Anh1 - Tâm A

Toán1 - Thuý

C.N1 - Trung

 

 

 

 CHIỀU
THỨ
TIẾT

6A1-C

6A2-C

6A3-C

6A4-C

6A5-C

6A6-C

7A1-C

7A2-C

7A3-C

7A4-C

2

1

Văn2 - NgọcV

Toán2 - Nhi

 

 

Toán2 - Trân

Văn2 - Thương

 

Văn2 - Kiên

 

Toán2 - TrangT

2

Toán2 - Nhi

Văn2 - NgọcV

 

Toán2 - Hoà T

Toán2 - Trân

Văn2 - Thương

 

Văn2 - Kiên

Toán2 - Chi

Anh2 - Sương

3

 

 

 

Văn2 - Thương

 

Toán2 - Trân

 

 

Toán2 - Chi

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Văn2 - NgọcV

Toán2 - Nhi

Văn2 - Trang V

Văn2 - Thương

Anh2 - Phượng

Anh2 - Tâm A

 

Toán2 - Chi

 

 

2

Toán2 - Nhi

Văn2 - NgọcV

Văn2 - Trang V

Toán2 - Hoà T

Anh2 - Phượng

Anh2 - Tâm A

Văn2 - Kiên

Toán2 - Chi

 

 

3

 

 

 

 

 

Toán2 - Trân

Văn2 - Kiên

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

 

Toán2 - Nhi

 

Văn2 - Thương

 

Toán2 - Chi

 

Văn2 - Kiên

Anh2 - Sương

2

 

 

Toán2 - Nhi

 

Văn2 - Thương

 

Toán2 - Chi

 

Văn2 - Kiên

Toán2 - TrangT

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ
TIẾT

7A5-C

7A6-C

7A7-C

8A1-C

8A2-C

8A3-C

8A4-C

8A5-C

8A6-C

9A1-C

2

1

 

Anh2 - Sương

 

 

 

 

Anh2 - Phượng

Văn2 - Dũng

 

Anh2 - MaiA

2

Toán2 - TrangT

Văn2 - Dũng

 

 

 

Toán2 - Dung

Anh2 - Phượng

Toán2 - Đông

 

Anh2 - MaiA

3

Văn2 - Kiên

Toán2 - TrangT

 

 

 

Toán2 - Dung

Văn2 - Dũng

Anh2 - Phượng

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Văn2 - Kiên

Anh2 - Sương

Toán2 - TrangT

Văn2 - Hiếu

Toán2 - Dung

 

 

 

Toán2 - Trân

Toán2 - Quỳnh

2

Toán2 - TrangT

Văn2 - Dũng

Anh2 - Sương

Văn2 - Hiếu

Toán2 - Dung

 

 

 

Văn2 - Thương

Toán2 - Quỳnh

3

 

Toán2 - TrangT

Văn2 - Dũng

 

 

 

 

 

Anh2 - Phượng

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

 

Toán2 - TrangT

Toán2 - Dung

Văn2 - Ngọc

Văn2 - NgọcV

Văn2 - Dũng

Anh2 - Phượng

Toán2 - Trân

Văn2 - Trang V

2

 

 

Văn2 - Dũng

Toán2 - Dung

Văn2 - Ngọc

Văn2 - NgọcV

Toán2 - Trân

Toán2 - Đông

Anh2 - Phượng

Văn2 - Trang V

3

 

 

Anh2 - Sương

 

 

 

Toán2 - Trân

Văn2 - Dũng

Văn2 - Thương

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5