Monday 10/12/2018
Chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan - Học giỏi
HỌC SINH Thời khoá biểu học sinh RSS RSS

Thời Khóa Biểu Theo Lớp Áp Dụng Từ 2/1/2018

Các em lưu ý thời khóa biểu áp dụng từ 2/1/2018

 

 

Trường THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

 

 

 

Lớp 6A1

 

 

(Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

SHL

Văn1

Thể1

MT1

Lý 1

Địa1

 

 

Toán1

Tin1

Anh1

Tin1

Văn1

C.N1

 

 

Sinh1

Sinh1

Nhạc1

Toán1

Anh1

Sử1

 

 

Anh1

Toán1

GDCD1

Anh1

Thể1

Văn1

 

 

 

Toán1

C.N1

Anh1

 

Văn1

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Văn2

 

Văn2

 

 

 

 

 

Toán2

 

Toán2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Môn HĐNGLL chỉ học một buổi/tháng theo lịch của GVBM

 

 

 

 

Trường THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

 

 

 

Lớp 6A2

 

 

(Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

SHL

Lý 1

Toán1

Anh1

Thể1

Văn1

 

 

MT1

Thể1

Toán1

GDCD1

Anh1

Văn1

 

 

Anh1

Anh1

Sử1

Sinh1

Văn1

Toán1

 

 

Sinh1

C.N1

Địa1

Tin1

C.N1

Tin1

 

 

 

Văn1

Anh1

Toán1

 

Nhạc1

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Toán2

 

Toán2

 

 

 

 

 

Văn2

 

Văn2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Môn HĐNGLL chỉ học một buổi/tháng theo lịch của GVBM

 

 

 

 

Trường THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

 

 

 

Lớp 6A3

 

 

(Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

SHL

Toán1

Lý 1

Sinh1

Anh1

MT1

 

 

Sinh1

Toán1

GDCD1

Toán1

Anh1

Toán1

 

 

Địa1

C.N1

Tin1

Anh1

Văn1

Anh1

 

 

Thể1

Văn1

Sử1

Thể1

Nhạc1

C.N1

 

 

 

Văn1

Anh1

Tin1

 

Văn1

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

Văn2

 

Toán2

 

 

 

 

 

Văn2

 

Toán2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Môn HĐNGLL chỉ học một buổi/tháng theo lịch của GVBM

 

 

 

 

Trường THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

 

 

 

Lớp 6A4

 

 

(Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

SHL

GDCD1

Văn1

Anh1

Anh1

Văn1

 

 

Thể1

Toán1

Anh1

Sinh1

Toán1

Văn1

 

 

Sinh1

Toán1

C.N1

C.N1

Toán1

Địa1

 

 

MT1

Tin1

Thể1

Anh2

Văn1

Sử1

 

 

 

Nhạc1

Lý 1

Anh2

 

Tin1

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

Văn2

 

 

 

 

 

Toán2

 

Toán2

 

 

 

 

 

Văn2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Môn HĐNGLL chỉ học một buổi/tháng theo lịch của GVBM

 

 

 

 

Trường THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

 

 

 

Lớp 6A5

 

 

(Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

SHL

Toán1

Toán1

Thể1

Địa1

Toán1

 

 

Lý 1

Sinh1

Toán1

Nhạc1

Anh1

MT1

 

 

Văn1

GDCD1

Anh1

Văn1

Thể1

Sinh1

 

 

Văn1

Anh1

Tin1

Văn1

Sử1

Tin1

 

 

 

C.N1

 

 

 

C.N1

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Toán2

 

Anh2

 

Văn2

 

 

 

Toán2

 

Anh2

 

Văn2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Môn HĐNGLL chỉ học một buổi/tháng theo lịch của GVBM

 

 

 

 

Trường THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

 

 

 

Lớp 6A6

 

 

(Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

SHL

Sinh1

Tin1

Toán1

Tin1

Anh1

 

 

Sinh1

C.N1

Nhạc1

Văn1

Lý 1

GDCD1

 

 

Thể1

Toán1

Văn1

Thể1

Văn1

Toán1

 

 

Địa1

Toán1

Văn1

C.N1

Anh1

Sử1

 

 

 

Anh1

 

 

 

MT1

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Văn2

 

Anh2

 

 

 

 

 

Văn2

 

Anh2

 

 

 

 

 

Toán2

 

Toán2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Môn HĐNGLL chỉ học một buổi/tháng theo lịch của GVBM

 

 

 

 

Trường THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

 

 

 

Lớp 7A1

 

 

(Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

SHL

Sử1

Anh1

Anh1

Sử1

Địa1

 

 

GDCD1

Thể1

Tin1

Toán1

MT1

Anh1

 

 

Anh1

Sinh1

Văn1

Thể1

Văn1

Toán1

 

 

Địa1

Tin1

C.N1

Sinh1

Văn1

Toán1

 

 

C.N1

Lý 1

Toán1

Nhạc1

Anh1

Văn1

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

Toán2

 

 

 

 

 

Văn2

 

Toán2

 

 

 

 

 

Văn2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Môn HĐNGLL chỉ học một buổi/tháng theo lịch của GVBM

 

 

 

 

Trường THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

 

 

 

Lớp 7A2

 

 

(Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

SHL

Anh1

Sử1

Văn1

Sinh1

GDCD1

 

 

Anh1

Tin1

Văn1

Văn1

C.N1

Anh1

 

 

Văn1

Thể1

Lý 1

Anh1

Anh1

Địa1

 

 

Thể1

Sử1

Toán1

Toán1

MT1

Sinh1

 

 

Địa1

C.N1

Tin1

Toán1

Nhạc1

Toán1

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Văn2

 

Toán2

 

 

 

 

 

Văn2

 

Toán2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Môn HĐNGLL chỉ học một buổi/tháng theo lịch của GVBM

 

 

 

 

Trường THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

 

 

 

Lớp 7A3

 

 

(Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

SHL

Sinh1

Tin1

Toán1

Anh1

Toán1

 

 

Toán1

Anh1

C.N1

MT1

Sinh1

Toán1

 

 

Anh1

Anh1

Sử1

Địa1

Nhạc1

Thể1

 

 

Anh1

Lý 1

Thể1

Văn1

C.N1

Văn1

 

 

Tin1

Địa1

Văn1

Văn1

Sử1

GDCD1

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

Văn2

 

 

 

Toán2

 

 

 

Văn2

 

 

 

Toán2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Môn HĐNGLL chỉ học một buổi/tháng theo lịch của GVBM

 

 

 

 

Trường THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

 

 

 

Lớp 7A4

 

 

(Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

SHL

Địa1

Thể1

Sinh1

MT1

Văn1

 

 

Địa1

C.N1

Sử1

Toán1

Toán1

Văn1

 

 

Toán1

Tin1

GDCD1

Thể1

Anh1

C.N1

 

 

Anh1

Sinh1

Tin1

Nhạc1

Văn1

Anh1

 

 

Lý 1

Văn1

Toán1

Văn1

Văn1

Sử1

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Toán2

 

 

 

Anh2

 

 

 

Anh2

 

 

 

Toán2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Môn HĐNGLL chỉ học một buổi/tháng theo lịch của GVBM

 

 

 

 

Trường THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

 

 

 

Lớp 7A5

 

 

(Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

SHL

Sinh1

Toán1

Thể1

Văn1

Anh1

 

 

Văn1

GDCD1

Lý 1

Anh1

Văn1

Sinh1

 

 

Tin1

C.N1

Anh1

C.N1

Thể1

Sử1

 

 

Toán1

MT1

Văn1

Toán1

Anh1

Tin1

 

 

Toán1

Sử1

Nhạc1

Địa1

Anh1

Địa1

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

Văn2

 

 

 

 

 

Toán2

 

Toán2

 

 

 

 

 

Văn2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Môn HĐNGLL chỉ học một buổi/tháng theo lịch của GVBM

 

 

 

 

Trường THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

 

 

 

Lớp 7A6

 

 

(Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

SHL

Thể1

Anh1

Toán1

Sinh1

Sử1

 

 

Toán1

Địa1

Văn1

C.N1

Thể1

Địa1

 

 

Anh1

Nhạc1

Toán1

MT1

Toán1

Văn1

 

 

Lý 1

Văn1

Sử1

Sinh1

C.N1

Văn1

 

 

 

Tin1

GDCD1

Anh1

 

Tin1

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Anh2

 

Anh2

 

 

 

 

 

Văn2

 

Văn2

 

 

 

 

 

Toán2

 

Toán2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Môn HĐNGLL chỉ học một buổi/tháng theo lịch của GVBM

 

 

 

 

Trường THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

 

 

 

Lớp 7A7

 

 

(Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

SHL

Tin1

Văn1

Địa1

Toán1

Sinh1

 

 

Anh1

Lý 1

Anh1

C.N1

Sinh1

Nhạc1

 

 

C.N1

Sử1

Thể1

Văn1

Văn1

GDCD1

 

 

Tin1

Toán1

Toán1

Văn1

Thể1

Địa1

 

 

 

Toán1

Sử1

MT1

 

Anh1

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

Toán2

 

Toán2

 

 

 

 

 

Anh2

 

Văn2

 

 

 

 

 

Văn2

 

Anh2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Môn HĐNGLL chỉ học một buổi/tháng theo lịch của GVBM

 

 

 

 

Trường THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

 

 

 

Lớp 8A1

 

 

(Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

SHL

Văn1

Văn1

Văn1

Toán1

Lý 1

 

 

MT1

Văn1

Thể1

Sinh1

Sử1

GDCD1

 

 

Toán1

Toán1

Anh1

Anh1

Địa1

Anh1

 

 

Anh1

C.N1

Địa1

Anh1

Sinh1

Thể1

 

 

Tin1

Hóa1

Tin1

Toán1

Nhạc1

Hóa1

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

Văn2

 

Toán2

 

 

 

 

 

Văn2

 

Toán2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môn Tin học nghề học theo TKB của GVBM

 

 

Lưu ý: Môn HĐNGLL chỉ học một buổi/tháng theo lịch của GVBM

 

 

 

 

Trường THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

 

 

 

Lớp 8A2

 

 

(Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

SHL

Toán1

Lý 1

Văn1

Anh1

Anh1

 

 

Toán1

C.N1

Địa1

Văn1

Anh1

Sử1

 

 

Địa1

Hóa1

MT1

Toán1

Toán1

Văn1

 

 

Tin1

Thể1

Nhạc1

Thể1

Văn1

GDCD1

 

 

Anh1

Tin1

Anh1

Sinh1

Hóa1

Sinh1

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

Toán2

 

Văn2

 

 

 

 

 

Toán2

 

Văn2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môn Tin học nghề học theo TKB của GVBM

 

 

Lưu ý: Môn HĐNGLL chỉ học một buổi/tháng theo lịch của GVBM

 

 

 

 

Trường THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

 

 

 

Lớp 8A3

 

 

(Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

SHL

Lý 1

Sử1

Sinh1

Văn1

Hóa1

 

 

Văn1

Nhạc1

Anh1

Anh1

Tin1

Thể1

 

 

Tin1

Văn1

Địa1

MT1

Anh1

GDCD1

 

 

Toán1

Văn1

Thể1

Toán1

Toán1

Anh1

 

 

Sinh1

Địa1

C.N1

Hóa1

Toán1

Anh1

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

Văn2

 

 

 

Toán2

 

 

 

Văn2

 

 

 

Toán2

 

 

 

 

 

 

 

Môn Tin học nghề học theo TKB của GVBM

 

 

Lưu ý: Môn HĐNGLL chỉ học một buổi/tháng theo lịch của GVBM

 

 

 

 

Trường THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

 

 

 

Lớp 8A4

 

 

(Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

SHL

Thể1

Anh1

MT1

Văn1

Sinh1

 

 

Anh1

Tin1

Hóa1

Thể1

Văn1

Toán1

 

 

GDCD1

Văn1

Sử1

Sinh1

Anh1

Tin1

 

 

C.N1

Địa1

Toán1

Địa1

Hóa1

Nhạc1

 

 

 

Toán1

Toán1

Lý 1

 

Văn1

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Anh2

 

 

 

Văn2

 

 

 

Anh2

 

 

 

Toán2

 

 

 

Văn2

 

 

 

Toán2

 

 

 

Môn Tin học nghề học theo TKB của GVBM

 

 

Lưu ý: Môn HĐNGLL chỉ học một buổi/tháng theo lịch của GVBM

 

 

 

 

Trường THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

 

 

 

Lớp 8A5

 

 

(Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

SHL

Anh1

Địa1

Văn1

Hóa1

Tin1

 

 

Địa1

Anh1

Tin1

Văn1

Nhạc1

Toán1

 

 

Sử1

Thể1

Thể1

GDCD1

Sinh1

Toán1

 

 

Sinh1

Toán1

Văn1

C.N1

Anh1

Hóa1

 

 

 

Toán1

Văn1

MT1

 

Lý 1

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Văn2

 

 

 

Anh2

 

 

 

Toán2

 

 

 

Toán2

 

 

 

Anh2

 

 

 

Văn2

 

 

 

Môn Tin học nghề học theo TKB của GVBM

 

 

Lưu ý: Môn HĐNGLL chỉ học một buổi/tháng theo lịch của GVBM

 

 

 

 

Trường THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

 

 

 

Lớp 8A6

 

 

(Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

SHL

Tin1

Hóa1

Văn1

Văn1

Thể1

 

 

Văn1

Thể1

Địa1

Toán1

Văn1

Hóa1

 

 

Sinh1

Sử1

Toán1

Anh1

Địa1

Sinh1

 

 

Anh1

Nhạc1

Lý 1

GDCD1

Tin1

Toán1

 

 

 

Anh1

MT1

C.N1

 

Toán1

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

Toán2

 

Toán2

 

 

 

 

 

Văn2

 

Anh2

 

 

 

 

 

Anh2

 

Văn2

 

 

 

Môn Tin học nghề học theo TKB của GVBM

 

 

Lưu ý: Môn HĐNGLL chỉ học một buổi/tháng theo lịch của GVBM

 

 

 

 

Trường THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Lưu ý:

Trong tuần, môn Hướng nghiệp chỉ học khi GVBM thông báo

 

 

Lớp 9A1

 

 

(Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

SHL

Địa1

Sinh1

Hóa1

Anh1

Văn1

 

 

GDCD1

Anh1

Lý 1

Văn1

Toán1

Văn1

 

 

Văn1

MT1

Anh1

Văn1

Toán1

Lý 1

 

 

Sử1

Thể1

Toán1

Sinh1

Sử1

Thể1

 

 

Tin1

Hóa1

Toán1

Hướng nghiệp

C.N1

Tin1

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Anh2

 

Toán2

 

Văn2

 

 

 

Anh2

 

Toán2

 

Văn2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Môn HĐNGLL chỉ học một buổi/tháng theo lịch của GVBM

 

 

 

 

Trường THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Lưu ý:

Trong tuần, môn Hướng nghiệp chỉ học khi GVBM thông báo

 

 

Lớp 9A2

 

 

(Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

SHL

Thể1

Anh1

Văn1

Toán1

Thể1

 

 

Sử1

Lý 1

Toán1

Anh1

Sử1

Hóa1

 

 

Toán1

Văn1

GDCD1

Hóa1

C.N1

Tin1

 

 

Sinh1

Địa1

Sinh1

Lý 1

Văn1

Văn1

 

 

Anh1

MT1

Tin1

Hướng nghiệp

Văn1

Toán1

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Toán2

 

 

 

Anh2

 

 

 

Toán2

 

 

 

Anh2

 

 

 

Văn2

 

 

 

Văn2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Môn HĐNGLL chỉ học một buổi/tháng theo lịch của GVBM

 

 

 

 

Trường THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Lưu ý:

Trong tuần, môn Hướng nghiệp chỉ học khi GVBM thông báo

 

 

Lớp 9A3

 

 

(Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

SHL

Văn1

Toán1

Thể1

Địa1

GDCD1

 

 

C.N1

Văn1

Sử1

MT1

Văn1

Tin1

 

 

Thể1

Lý 1

Lý 1

Anh1

Sử1

Sinh1

 

 

Toán1

Hóa1

Tin1

Văn1

Anh1

Toán1

 

 

Văn1

Anh1

Sinh1

Hướng nghiệp

Toán1

Hóa1

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Văn2

 

Anh2

 

 

 

 

 

Văn2

 

Anh2

 

 

 

 

 

Toán2

 

Toán2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Môn HĐNGLL chỉ học một buổi/tháng theo lịch của GVBM

 

 

 

 

Trường THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Lưu ý:

Trong tuần, môn Hướng nghiệp chỉ học khi GVBM thông báo

 

 

Lớp 9A4

 

 

(Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

SHL

MT1

Thể1

GDCD1

Văn1

Toán1

 

 

Văn1

Sử1

Toán1

Lý 1

Văn1

Thể1

 

 

C.N1

Địa1

Sinh1

Tin1

Hóa1

Sử1

 

 

Lý 1

Tin1

Hóa1

Anh1

Toán1

Sinh1

 

 

 

Văn1

Văn1

Hướng nghiệp

Toán1

Anh1

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Toán2

 

 

 

Anh2

 

 

 

Toán2

 

 

 

Anh2

 

 

 

Văn2

 

 

 

Văn2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Môn HĐNGLL chỉ học một buổi/tháng theo lịch của GVBM

 

 

 

 

Trường THCS LÊ QUANG CƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Lưu ý:

Trong tuần, môn Hướng nghiệp chỉ học khi GVBM thông báo

 

 

Lớp 9A5

 

 

(Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

SHL

Hóa1

GDCD1

Lý 1

Sử1

Sử1

 

 

Lý 1

Địa1

Sinh1

Thể1

Anh1

Sinh1

 

 

MT1

Văn1

Thể1

Văn1

Toán1

Anh1

 

 

Tin1

Văn1

Toán1

Văn1

C.N1

Toán1

 

 

 

Tin1

Hóa1

Hướng nghiệp

Văn1

Toán1

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Anh2

 

 

 

Văn2

 

 

 

Anh2

 

 

 

Văn2

 

 

 

Toán2

 

 

 

Toán2