Monday 10/12/2018
Chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan - Học giỏi
HỌC SINH Thời khoá biểu học sinh RSS RSS

Thời khóa biểu áp dụng từ 11/9/2017

Các em HS chú ý thực hiện
Buổi sáng
THỨ
TIẾT

6A1-S

6A2-S

6A3-S

6A4-S

6A5-S

6A6-S

7A1-S

7A2-S

7A3-S

7A4-S

7A5-S

7A6-S

7A7-S

8A1-S

8A2-S21

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

2

Văn1

Toán1

Tin1

Sinh1

Văn1

Địa1

Văn1

Tin1

Anh1

Toán1

MT1

Anh1

Lý 1

Văn1

Lý 1

3

C.N1

Anh1

Anh1

Văn1

Lý 1

MT1

GDCD1

Sinh1

Toán1

Toán1

Tin1

Sinh1

Văn1

Anh1

Toán1

4

Anh1

Thể1

Lý 1

Anh1

Sinh1

Văn1

Anh1

Văn1

Toán1

C.N1

Toán1

GDCD1

Địa1

GDCD1

Sinh1

5

 

 

 

 

 

 

C.N1

Địa1

Văn1

 

 

 

 

Toán1

C.N13

1

Văn1

Sinh1

Toán1

C.N1

Tin1

Thể1

MT1

Thể1

Sử1

Thể1

Địa1

Toán1

Văn1

Sinh1

Toán1

2

Tin1

MT1

Toán1

Thể1

C.N1

Nhạc1

Sinh1

Anh1

Nhạc1

Địa1

Thể1

Toán1

Sinh1

Toán1

Sử1

3

Toán1

Anh1

Thể1

Sinh1

Toán1

C.N1

Anh1

Anh1

Sinh1

MT1

Toán1

Địa1

Sử1

C.N1

Tin1

4

Toán1

Thể1

Văn1

Toán1

Anh1

Toán1

Nhạc1

Sử1

Anh1

Sinh1

C.N1

Thể1

Địa1

Lý 1

Hóa1

5

Anh1

Toán1

Văn1

Tin1

MT1

Toán1

Địa1

C.N1

Anh1

Sử1

Sinh1

Văn1

Toán1

MT1

Văn14

1

Thể1

Lý 1

Anh1

GDCD1

Văn1

Tin1

Tin1

Toán1

Thể1

Văn1

Anh1

Sử1

Nhạc1

Văn1

Anh1

2

Anh1

Nhạc1

Tin1

Thể1

Anh1

Toán1

Anh1

Sử1

Toán1

Văn1

Tin1

Thể1

GDCD1

Hóa1

GDCD1

3

Tin1

Anh1

Anh1

Anh1

Toán1

Văn1

Toán1

Sinh1

Lý 1

Sử1

Nhạc1

Toán1

Thể1

Tin1

Sinh1

4

Anh1

C.N1

Sử1

Tin1

Tin1

Văn1

Thể1

Văn1

Sinh1

Anh1

Lý 1

Tin1

Toán1

C.N1

Thể1

5

Lý 1

Sử1

C.N1

 

 

 

Sử1

Anh1

Tin1

Anh1

Văn1

Văn1

Toán1

Anh1

Nhạc15

1

Toán1

Anh1

Sinh1

Anh1

Văn1

Anh1

Sử1

Địa1

Thể1

Văn1

Anh1

Văn1

Thể1

Anh1

Văn1

2

Toán1

GDCD1

Thể1

Toán1

Văn1

Sinh1

Sinh1

Văn1

Toán1

Địa1

Toán1

Văn1

Sử1

Nhạc1

Văn1

3

Anh1

Toán1

MT1

Văn1

Thể1

Sử1

Anh1

Văn1

Anh1

Nhạc1

Sinh1

Địa1

Anh1

Văn1

MT1

4

Anh1

Tin1

Nhạc1

MT1

Anh1

Văn1

Anh1

Toán1

Văn1

Lý 1

Sử1

Anh1

Toán1

Văn1

Toán1

5

Sinh1

Văn1

Anh1

Lý 1

 

 

Toán1

Anh1

Văn1

Toán1

 

 

 

Sử1

Toán16

1

Địa1

Anh1

Anh1

C.N1

Toán1

Thể1

Tin1

Anh1

GDCD1

Toán1

Văn1

Lý 1

Văn1

Thể1

Văn1

2

MT1

Văn1

Anh1

Toán1

Toán1

Anh1

Lý 1

Nhạc1

C.N1

GDCD1

Văn1

Tin1

Văn1

Hóa1

Anh1

3

Nhạc1

Địa1

Văn1

Toán1

Thể1

Lý 1

Địa1

GDCD1

Anh1

Văn1

Thể1

Toán1

Sinh1

Anh1

Sử1

4

Thể1

Sinh1

Địa1

Anh2

Nhạc1

C.N1

Văn1

MT1

Địa1

Thể1

Toán1

Anh1

Tin1

Toán1

Tin1

5

Sinh1

Anh1

C.N1

Anh2

 

 

Văn1

Lý 1

MT1

Tin1

 

 

 

Toán1

Địa17

1

C.N1

Văn1

Văn1

Văn1

Địa1

Anh1

Văn1

Toán1

Tin1

Sinh1

Sử1

Sinh1

Anh1

Địa1

Thể1

2

Sử1

Văn1

Toán1

Văn1

C.N1

GDCD1

Anh1

Toán1

Văn1

Tin1

Địa1

Sử1

Anh1

Sinh1

Hóa1

3

GDCD1

C.N1

Toán1

Địa1

Sử1

Sinh1

Thể1

Anh1

Sử1

Anh1

Văn1

Nhạc1

Tin1

Tin1

C.N1

4

Văn1

Toán1

GDCD1

Sử1

Sinh1

Tin1

Toán1

Thể1

Địa1

Văn2

GDCD1

MT1

C.N1

Thể1

Anh1

5

Văn1

Tin1

Sinh1

Nhạc1

GDCD1

Toán1

Toán1

Tin1

Anh1

Văn2

Anh1

C.N1

MT1

Sử1

Anh1

 

THỨ
TIẾT

8A3-S

8A4-S

8A5-S

8A6-S

9A1-S

9A2-S

9A3-S

9A4-S

9A5-S

9A6-S

 

 

 

 

 2

1

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

 

 

 

 

 

2

Anh1

MT1

Thể1

Sinh1

GDCD1

C.N1

Hóa1

Toán1

Thể1

Địa1

 

 

 

 

 

3

Sinh1

Sử1

C.N1

Anh1

Thể1

Văn1

Toán1

Văn1

Tin1

Toán1

 

 

 

 

 

4

Toán1

Sinh1

Địa1

Sử1

Văn1

Toán1

Thể1

Nhạc1

C.N1

Anh1

 

 

 

 

 

5

MT1

 

 

 

Toán1

Sinh1

Văn1

 

 

 

 

 

 

 

 3

1

Anh1

Sử1

Anh1

Toán1

Lý 1

Anh1

Văn1

Sinh1

Địa1

Nhạc1

 

 

 

 

 

2

C.N1

Anh1

Toán1

Tin1

Địa1

Lý 1

Văn1

Thể1

Văn1

Sinh1

 

 

 

 

 

3

Văn1

Văn1

Toán1

Thể1

Hóa1

Nhạc1

Sinh1

Sử1

Văn1

Tin1

 

 

 

 

 

4

Văn1

Văn1

Sử1

C.N1

Tin1

Địa1

Anh1

Lý 1

Anh1

Thể1

 

 

 

 

 

5

Hóa1

Tin1

Nhạc1

Anh1

Sinh1

Anh1

C.N1

Văn1

Lý 1

Địa1

 

 

 

 

 4

1

Thể1

Anh1

Sinh1

Lý 1

Anh1

Sinh1

Địa1

GDCD1

Toán1

Sử1

 

 

 

 

 

2

C.N1

Địa1

Tin1

Văn1

Sinh1

Thể1

Anh1

Địa1

Toán1

Lý 1

 

 

 

 

 

3

Anh1

Hóa1

Văn1

Địa1

Sử1

Toán1

GDCD1

Lý 1

Thể1

Văn1

 

 

 

 

 

4

Sử1

Toán1

Văn1

Hóa1

Địa1

Toán1

Anh1

Toán1

Sinh1

Văn1

 

 

 

 

 

5

Tin1

Lý 1

Hóa1

Toán1

Toán1

Địa1

Tin1

Sinh1

Văn1

Toán1

 

 

 

 

 5

1

Hóa1

Nhạc1

Thể1

Sinh1

Văn1

GDCD1

Lý 1

Hóa1

Nhạc1

Văn1

 

 

 

 

 

2

Lý 1

C.N1

Anh1

Thể1

Thể1

Anh1

Hóa1

Văn1

Hóa1

Tin1

 

 

 

 

 

3

Toán1

Anh1

GDCD1

C.N1

Lý 1

Văn1

Thể1

Tin1

Văn1

Hóa1

 

 

 

 

 

4

Văn1

Thể1

Sinh1

GDCD1

C.N1

Hóa1

Văn1

Anh1

Văn1

Thể1

 

 

 

 

 

5

Nhạc1

Văn1

MT1

Anh1

Anh1

Tin1

Văn1

 

 

 

 

 

 

 

 6

1

Toán1

Hóa1

Lý 1

Văn1

Anh1

Sử1

Nhạc1

Văn1

GDCD1

Toán1

 

 

 

 

 

2

Toán1

Thể1

Anh1

Văn1

Văn1

Tin1

Địa1

Văn1

Lý 1

GDCD1

 

 

 

 

 

3

Văn1

Văn1

Hóa1

Tin1

Nhạc1

Anh1

Tin1

Địa1

Toán1

Lý 1

 

 

 

 

 

4

GDCD1

Toán1

Văn1

Sử1

Anh1

Văn1

Toán1

Toán1

Anh1

Văn1

 

 

 

 

 

5

Tin1

Toán1

Văn1

Nhạc1

Toán1

Văn1

Anh1

Anh1

Địa1

Văn1

 

 

 

 

 7

1

Anh1

GDCD1

Tin1

Toán1

Toán1

Thể1

Lý 1

Hóa1

Sử1

Sinh1

 

 

 

 

 

2

Thể1

C.N1

Toán1

Toán1

Tin1

Lý 1

Sử1

Thể1

Toán1

Hóa1

 

 

 

 

 

3

Sử1

Sinh1

Toán1

MT1

Văn1

Toán1

Sinh1

Tin1

Hóa1

Toán1

 

 

 

 

 

4

Sinh1

Toán1

Sử1

Văn1

Văn1

Hóa1

Toán1

C.N1

Tin1

Anh1

 

 

 

 

 

5

Địa1

Tin1

C.N1

Hóa1

Hóa1

Văn1

Toán1

Toán1

Sinh1

C.N1

 

 

 

 

 


BUỔI CHIỀU

THỨ
TIẾT

6A1-C

6A2-C

6A3-C

6A4-C

6A5-C

6A6-C

7A1-C

7A2-C

7A3-C

7A4-C

7A5-C

7A6-C

7A7-C

8A1-C

8A2-C2

1

Văn2

Toán2

 

 

Toán2

Văn2

Toán2

 

 

Toán2

Văn2

 

Anh2

 

Anh2

2

Toán2

Văn2

 

Toán2

Toán2

Văn2

Văn2

Toán2

 

Anh2

Toán2

Văn2

Văn2

 

Anh2

3

 

 

 

Văn2

 

Toán2

 

Văn2

 

 

Anh2

Toán2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

1

Văn2

Toán2

Văn2

Văn2

Anh2

Anh2

Văn2

 

Toán2

 

Toán2

 

Anh2

Văn2

Toán2

2

Toán2

Văn2

Văn2

Toán2

Anh2

Anh2

Toán2

 

Văn2

 

Anh2

Văn2

Toán2

Văn2

Toán2

3

 

 

 

 

 

Toán2

 

 

 

 

Văn2

Anh2

 

Toán2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6

1

 

 

Toán2

 

Văn2

 

 

Toán2

Văn2

 

 

Anh2

Toán2

Anh2

Văn2

2

 

 

Toán2

 

Văn2

 

 

Văn2

Toán2

Anh2

 

Toán2

Văn2

Anh2

Văn2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán2

 

 

 

Toán2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ
TIẾT

8A3-C

8A4-C

8A5-C

8A6-C

9A1-C

9A2-C

9A3-C

9A4-C

9A5-C

9A6-C

 

 

 

 

 2

1

Toán2

Anh2

Văn2

 

Anh2

Toán2

Văn2

Toán2

Anh2

Văn2

 

 

 

 

 

2

Toán2

Anh2

Toán2

 

Anh2

Toán2

Văn2

Toán2

Anh2

Văn2

 

 

 

 

 

3

 

Văn2

Anh2

 

 

Văn2

Toán2

Văn2

Toán2

Anh2

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3