Monday 10/12/2018
Chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan - Học giỏi
HỌC SINH Thời khoá biểu học sinh RSS RSS

Thời khóa biểu học sinh năm học 2017 - 2018

Các em học sinh chú ý thực hiện. Áp dụng từ ngày 21 tháng 8 năm 2017

BUỔI SÁNG
THỨ
TIẾT

6A1-S

6A2-S

6A3-S

6A4-S

6A5-S

6A6-S

7A1-S

7A2-S

7A3-S

7A4-S2

1

SHL - NgọcV

SHL - Nhi

SHL - Sương

SHL - Hoàn

SHL - Thơm Đ

SHL - Thương

SHL - Lân

SHL - Chi

SHL - Thảo

SHL - Trâm

2

Địa1 - Thơm Đ

Văn1 - NgọcV

Toán1 - Nhi

Văn1 - Thương

MT1 - Hoàn

Anh1 - Tâm A

Tin1 - Trâm

Toán1 - Chi

Văn1 - Kiên

Lý 1 - Thơm L

3

Anh1 - MaiA

Toán1 - Nhi

Anh1 - Sương

Tin1 - Vân

Thể1 - Lan TD

Văn1 - Thương

GDCD1 - Yến

MT1 - Hoàn

Anh1 - Tâm A

Tin1 - Trâm

4

Tin1 - Vân

Anh1 - MaiA

Anh1 - Sương

Sinh1 - Nguyệt

Lý 1 - Hà

Thể1 - Lan TD

Anh1 - Lân

Anh1 - Tâm A

Toán1 - Chi

Sinh1 - Thắm

5

 

 

 

 

 

 

Văn1 - Kiên

C.N1 - Nguyệt

MT1 - Hoàn

 3

1

Anh1 - MaiA

Toán1 - Nhi

Anh1 - Morgan

Thể1 - Lan TD

GDCD1 - Yến

Nhạc1 - Hiền

Địa1 - Quy

Thể1 - Hoà TD

Anh1 - Tâm A

Toán1 - TrangT

2

Lý 1 - Hà

Thể1 - Lan TD

C.N1 - Ly

GDCD1 - Yến

Toán1 - Trân

MT1 - Hoàn

Sinh1 - Thắm

Tin1 - Trâm

Anh1 - Tâm A

Địa1 - Quy

3

Toán1 - Nhi

Anh1 - MaiA

Văn1 - Trang V

Lý 1 - Hà

Anh1 - Phượng

Tin1 - Hoàng

Thể1 - Hoà TD

Địa1 - Quy

Tin1 - Trâm

C.N1 - Nguyệt

4

Thể1 - Lan TD

Anh1 - MaiA

Văn1 - Trang V

MT1 - Hoàn

Tin1 - Hoàng

C.N1 - Ly

Sử1 - Huyên

GDCD1 - Yến

Thể1 - Hoà TD

Thể1 - Lâm

5

Anh1 - Morgan

Văn1 - NgọcV

Toán1 - Nhi

Toán1 - Hoà T

C.N1 - Ly

Toán1 - Trân

C.N1 - Nguyệt

Anh1 - Tâm A

GDCD1 - Yến

MT1 - Hoàn4

1

Nhạc1 - Hiền

Anh1 - Morgan

C.N1 - Ly

Toán1 - Hoà T

Văn1 - Thương

Toán1 - Trân

Sinh1 - Thắm

Toán1 - Chi

Nhạc1 - Thảo

Sử1 - Huyên

2

C.N1 - Ly

Tin1 - Vân

Lý 1 - Hà

Toán1 - Hoà T

Thể1 - Lan TD

Tin1 - Hoàng

Toán1 - Chi

Sinh1 - Thắm

Văn1 - Kiên

Toán1 - TrangT

3

Tin1 - Vân

Lý 1 - Hà

Thể1 - Lan TD

Anh1 - Phượng

Toán1 - Trân

Văn1 - Thương

Toán1 - Chi

Văn1 - Kiên

Thể1 - Hoà TD

Anh1 - Sương

4

Anh1 - MaiA

GDCD1 - Huệ

Sử1 - Dũng

C.N1 - Ly

Anh1 - Phượng

Văn1 - Thương

Anh1 - Morgan

Nhạc1 - Thảo

Sử1 - Huyên

Nhạc1 - Hiền

5

Anh1 - MaiA

Sử1 - Dũng

Anh1 - Sương

 

 

 

Anh1 - Lân

Sử1 - Huyên

Sinh1 - Thắm

Văn1 - Kiên5

1

GDCD1 - Huệ

Toán1 - Nhi

Sinh1 - Nguyệt

Toán1 - Hoà T

Văn1 - Thương

Sử1 - Huyên

Văn1 - Kiên

Toán1 - Chi

Sinh1 - Thắm

Anh1 - Sương

2

Toán1 - Nhi

Địa1 - Thơm Đ

MT1 - Hoàn

Tin1 - Vân

Văn1 - Thương

Lý 1 - Hà

Sử1 - Huyên

Văn1 - Kiên

Toán1 - Chi

Toán1 - TrangT

3

Văn1 - NgọcV

Sinh1 - Nguyệt

Tin1 - Vân

Nhạc1 - Hiền

Địa1 - Thơm Đ

Thể1 - Lan TD

Toán1 - Chi

Văn1 - Kiên

Lý 1 - Thơm L

Sinh1 - Thắm

4

MT1 - Hoàn

Tin1 - Vân

Thể1 - Lan TD

Anh1 - Phượng

Nhạc1 - Hiền

Sinh1 - Nguyệt

Lý 1 - Thơm L

Anh1 - Tâm A

Văn1 - Kiên

Sử1 - Huyên

5

Anh1 - MaiA

C.N1 - Ly

Toán1 - Nhi

 

 

 

MT1 - Hoàn

Anh1 - Tâm A

Văn1 - Kiên

 6

1

Văn1 - NgọcV

Thể1 - Lan TD

Văn1 - Trang V

Anh1 - Phượng

Sinh1 - Nguyệt

Anh1 - Tâm A

Anh1 - Lân

Lý 1 - Thơm L

Tin1 - Trâm

Địa1 - Quy

2

Thể1 - Lan TD

Toán1 - Nhi

Văn1 - Trang V

C.N1 - Ly

Anh1 - Phượng

Toán1 - Trân

Tin1 - Trâm

Anh1 - Tâm A

Địa1 - Quy

Thể1 - Lâm

3

Sinh1 - Nguyệt

Anh1 - MaiA

GDCD1 - Huệ

Thể1 - Lan TD

Toán1 - Trân

Văn1 - Thương

Địa1 - Quy

Sinh1 - Thắm

Anh1 - Tâm A

Văn1 - Kiên

4

Toán1 - Nhi

Anh1 - MaiA

Anh1 - Sương

Văn1 - Thương

Tin1 - Hoàng

C.N1 - Ly

Văn1 - Kiên

Anh1 - Morgan

C.N1 - Nguyệt

Toán1 - TrangT

5

Toán1 - Nhi

Sinh1 - Nguyệt

Anh1 - Sương

 

 

 

Văn1 - Kiên

Tin1 - Trâm

Anh1 - Morgan

 7

1

C.N1 - Ly

Văn1 - NgọcV

Nhạc1 - Hiền

Văn1 - Thương

Sinh1 - Nguyệt

Địa1 - Thơm Đ

Thể1 - Hoà TD

Sử1 - Huyên

Toán1 - Chi

Văn1 - Kiên

2

Sử1 - Dũng

Văn1 - NgọcV

Địa1 - Thơm Đ

Văn1 - Thương

C.N1 - Ly

Sinh1 - Nguyệt

Nhạc1 - Hiền

Thể1 - Hoà TD

Toán1 - Chi

Văn1 - Kiên

3

Sinh1 - Nguyệt

MT1 - Hoàn

Toán1 - Nhi

Địa1 - Thơm Đ

Văn1 - Thương

Toán1 - Trân

Anh1 - Lân

Toán1 - Chi

Sử1 - Huyên

GDCD1 - Yến

4

Văn1 - NgọcV

C.N1 - Ly

Sinh1 - Nguyệt

Sử1 - Dũng

Toán1 - Trân

Anh1 - Tâm A

Anh1 - Lân

Văn1 - Kiên

Địa1 - Quy

Anh1 - Sương

5

Văn1 - NgọcV

Nhạc1 - Hiền

Tin1 - Vân

Sinh1 - Nguyệt

Sử1 - Dũng

GDCD1 - Yến

Toán1 - Chi

Địa1 - Quy

Anh1 - Tâm A

Tin1 - Trâm

 

THỨ
TIẾT

7A5-S

7A6-S

7A7-S

8A1-S

8A2-S

8A3-S

8A4-S

8A5-S

8A6-S

9A1-S2

1

SHL - TrangT

SHL - Thơm L

SHL - Yến

SHL - Thắm

SHL - Dung

SHL - Huệ

SHL - Lan TD

SHL - Lan Su

SHL - Phượng

SHL - TrangĐ

2

Toán1 - TrangT

Anh1 - Sương

Văn1 - Hồng

MT1 - Thảo

C.N1 - Hà

Anh1 - Lân

Thể1 - Lan TD

Sử1 - Lan Su

Anh1 - Phượng

Địa1 - TrangĐ

3

Toán1 - TrangT

Văn1 - Hồng

C.N1 - Nguyệt

Sinh1 - Thắm

Toán1 - Dung

Anh1 - Lân

Địa1 - Thơm Đ

Hóa1 - MaiH

C.N1 - Hà

Sử1 - Lan Su

4

Văn1 - Kiên

Lý 1 - Thơm L

Toán1 - TrangT

Toán1 - Dung

Văn1 - NgọcV

Lý 1 - Hưng

Sinh1 - Nhàn

Anh1 - Phượng

MT1 - Hoàn

Văn1 - Trang V

5

 

 

 

Văn1 - Hồng

Anh1 - Lân

Toán1 - Dung

 

 

 

Toán1 - Quỳnh3

1

Tin1 - Trâm

Sử1 - Huyên

Sinh1 - Thắm

Tin1 - Hoàng

Văn1 - NgọcV

Thể1 - Lâm

Toán1 - Trân

Văn1 - Hồng

Hóa1 - MaiH

Địa1 - TrangĐ

2

C.N1 - Nguyệt

Thể1 - Lâm

Văn1 - Hồng

Hóa1 - Thìn

Anh1 - Morgan

Toán1 - Dung

Anh1 - Phượng

Nhạc1 - Hiền

Tin1 - Hoàng

Thể1 - Hoà TD

3

Sử1 - Huyên

Nhạc1 - Hiền

Toán1 - TrangT

Thể1 - Lâm

Hóa1 - Thìn

Văn1 - NgọcV

Văn1 - Hồng

MT1 - Hoàn

Toán1 - Trân

C.N1 - Ly

4

Toán1 - TrangT

Sinh1 - Thắm

Địa1 - Quy

C.N1 - Hà

Toán1 - Dung

Văn1 - NgọcV

Văn1 - Hồng

Toán1 - Nhi

Anh1 - Phượng

Sinh1 - Nhàn

5

Địa1 - Quy

Toán1 - TrangT

Sử1 - Huyên

Văn1 - Hồng

Sinh1 - Nhàn

Tin1 - Hoàng

Nhạc1 - Hiền

C.N1 - Hà

Sinh1 - Thắm

Hóa1 - Thìn4

1

Toán1 - TrangT

Anh1 - Sương

GDCD1 - Yến

Thể1 - Lâm

Sinh1 - Nhàn

Sử1 - Lan Su

Hóa1 - MaiH

Thể1 - Lan TD

Lý 1 - Thơm L

Lý 1 - Hưng

2

Sử1 - Huyên

GDCD1 - Yến

Nhạc1 - Hiền

GDCD1 - Huệ

MT1 - Thảo

Anh1 - Morgan

Văn1 - Hồng

Lý 1 - Thơm L

Sử1 - Lan Su

Thể1 - Hoà TD

3

Thể1 - Lâm

Sử1 - Huyên

Lý 1 - Thơm L

Sinh1 - Thắm

Anh1 - Lân

GDCD1 - Huệ

Sử1 - Lan Su

Văn1 - Hồng

Tin1 - Hoàng

Anh1 - MaiA

4

Sinh1 - Thắm

Toán1 - TrangT

Anh2 - Sương

Anh1 - Lân

Tin1 - Hoàng

Thể1 - Lâm

C.N1 - Hà

Văn1 - Hồng

Toán1 - Trân

Toán1 - Quỳnh

5

Nhạc1 - Hiền

Văn1 - Hồng

Toán1 - TrangT

Anh1 - Morgan

C.N1 - Hà

Sinh1 - Nhàn

Toán1 - Trân

Tin1 - Hoàng

Anh1 - Phượng

Tin1 - Vân5

1

Thể1 - Lâm

Văn1 - Hồng

Toán1 - TrangT

Nhạc1 - Hiền

Văn1 - NgọcV

Toán1 - Dung

Thể1 - Lan TD

Anh1 - Phượng

Địa1 - Thơm Đ

Sinh1 - Nhàn

2

Địa1 - Quy

Văn1 - Hồng

Anh2 - Sương

Toán1 - Dung

Văn1 - NgọcV

Nhạc1 - Hiền

Anh1 - Phượng

GDCD1 - Huệ

Thể1 - Lâm

Văn1 - Trang V

3

Anh1 - Sương

Toán1 - TrangT

Địa1 - Quy

Văn1 - Hồng

Thể1 - Lâm

Sinh1 - Nhàn

Anh1 - Phượng

Toán1 - Nhi

GDCD1 - Huệ

Nhạc1 - Thảo

4

Sinh1 - Thắm

Địa1 - Quy

Thể1 - Lâm

Văn1 - Hồng

Toán1 - Dung

MT1 - Thảo

Sinh1 - Nhàn

C.N1 - Hà

Văn1 - Thương

Anh1 - MaiA

5

 

 

 

Sử1 - Huyên

Toán1 - Dung

C.N1 - Hà

MT1 - Thảo

Sinh1 - Thắm

Nhạc1 - Hiền

Tin1 - Vân6

1

Văn1 - Kiên

Sinh1 - Thắm

Văn1 - Hồng

Toán1 - Dung

GDCD1 - Huệ

Hóa1 - Thìn

Sử1 - Lan Su

Toán1 - Nhi

Văn1 - Thương

Lý 1 - Hưng

2

Văn1 - Kiên

C.N1 - Nguyệt

Văn1 - Hồng

Toán1 - Dung

Hóa1 - Thìn

Văn1 - NgọcV

Tin1 - Hoàng

Sinh1 - Thắm

Văn1 - Thương

Anh1 - Morgan

3

Anh1 - Sương

Toán1 - TrangT

Tin1 - Trâm

Anh1 - Lân

Sử1 - Lan Su

Toán1 - Dung

Lý 1 - Thơm L

Anh1 - Phượng

Thể1 - Lâm

Văn1 - Trang V

4

Lý 1 - Thơm L

Tin1 - Trâm

Sinh1 - Thắm

Địa1 - Quy

Lý 1 - Hưng

Anh1 - Lân

Văn1 - Hồng

Thể1 - Lan TD

Toán1 - Trân

Toán1 - Quỳnh

5

 

 

 

Lý 1 - Thơm L

Địa1 - Quy

Tin1 - Hoàng

Toán1 - Trân

Văn1 - Hồng

Sinh1 - Thắm

Anh1 - MaiA7

1

Anh1 - Sương

MT1 - Hoàn

Tin1 - Trâm

Anh1 - Lân

Thể1 - Lâm

Địa1 - Quy

Toán1 - Trân

Tin1 - Hoàng

Sử1 - Lan Su

GDCD1 - Huệ

2

GDCD1 - Yến

Địa1 - Quy

Thể1 - Lâm

C.N1 - Hà

Sử1 - Lan Su

Hóa1 - Thìn

GDCD1 - Huệ

Toán1 - Nhi

Hóa1 - MaiH

Toán1 - Quỳnh

3

Tin1 - Trâm

Thể1 - Lâm

Anh2 - Sương

Hóa1 - Thìn

Tin1 - Hoàng

Văn1 - NgọcV

Hóa1 - MaiH

Sử1 - Lan Su

C.N1 - Hà

Văn1 - Trang V

4

MT1 - Hoàn

Tin1 - Trâm

Sử1 - Huyên

Tin1 - Hoàng

Nhạc1 - Hiền

Sử1 - Lan Su

C.N1 - Hà

Địa1 - Thơm Đ

Văn1 - Thương

Văn1 - Trang V

5

Văn1 - Kiên

Anh1 - Sương

MT1 - Hoàn

Sử1 - Huyên

Anh1 - Lân

C.N1 - Hà

Tin1 - Hoàng

Hóa1 - MaiH

Toán1 - Trân

Hóa1 - Thìn

 

THỨ
TIẾT

9A2-S

9A3-S

9A4-S

9A5-S

9A6-S

 

 

 

 

 2

1

SHL - Thìn

SHL - Hưng

SHL - Tâm A

SHL - Thuý

SHL - Hiếu

 

 

 

 

 

2

GDCD1 - Huệ

Hóa1 - Thìn

Lý 1 - Hưng

Thể1 - Hoà TD

Văn1 - Hiếu

 

 

 

 

 

3

Toán1 - Quỳnh

Thể1 - Hoà TD

Toán1 - Thuý

Văn1 - Hiếu

Sinh1 - Nhàn

 

 

 

 

 

4

Thể1 - Hoà TD

Toán1 - Quỳnh

Sử1 - Lan Su

Hóa1 - MaiH

GDCD1 - Huệ

 

 

 

 

 

5

Tin1 - Vân

Văn1 - Trang V

 

 

 

 

 

 

 

 3

1

Hóa1 - Thìn

Văn1 - Trang V

Toán1 - Thuý

Sử1 - Lan Su

Văn1 - Hiếu

 

 

 

 

 

2

Sử1 - Lan Su

Văn1 - Trang V

Văn1 - Hiếu

Toán1 - Thuý

Tin1 - Vân

 

 

 

 

 

3

Địa1 - TrangĐ

Sinh1 - Nhàn

Anh1 - Tâm A

Toán1 - Thuý

Hóa1 - MaiH

 

 

 

 

 

4

Anh1 - Morgan

Sử1 - Lan Su

Tin1 - Vân

Văn1 - Hiếu

Địa1 - TrangĐ

 

 

 

 

 

5

Văn1 - Trang V

Anh1 - MaiA

Địa1 - TrangĐ

Tin1 - Vân

Toán1 - Thuý

 

 

 

 

 4

1

Địa1 - TrangĐ

Anh1 - MaiA

Văn1 - Hiếu

GDCD1 - Huệ

Thể1 - Hoà TD

 

 

 

 

 

2

Anh1 - MaiA

Địa1 - TrangĐ

Lý 1 - Hưng

Văn1 - Hiếu

Hóa1 - MaiH

 

 

 

 

 

3

Toán1 - Quỳnh

Lý 1 - Hưng

Hóa1 - MaiH

Sinh1 - Nhàn

Văn1 - Hiếu

 

 

 

 

 

4

Tin1 - Vân

Thể1 - Hoà TD

Sinh1 - Nhàn

Địa1 - TrangĐ

Văn1 - Hiếu

 

 

 

 

 

5

C.N1 - Ly

Toán1 - Quỳnh

Địa1 - TrangĐ

Hóa1 - MaiH

Nhạc1 - Thảo

 

 

 

 

 5

1

Văn1 - Trang V

Lý 1 - Hưng

Anh1 - Tâm A

Nhạc1 - Thảo

Thể1 - Hoà TD

 

 

 

 

 

2

Thể1 - Hoà TD

Anh1 - MaiA

Văn1 - Hiếu

Sinh1 - Nhàn

Lý 1 - Hưng

 

 

 

 

 

3

Anh1 - MaiA

C.N1 - Ly

Thể1 - Hoà TD

Văn1 - Hiếu

Anh1 - Tâm A

 

 

 

 

 

4

Lý 1 - Hưng

Văn1 - Trang V

GDCD1 - Huệ

Văn1 - Hiếu

C.N1 - Ly

 

 

 

 

 

5

Sinh1 - Nhàn

Văn1 - Trang V

 

 

 

 

 

 

 

 6

1

Anh1 - MaiA

Anh1 - Morgan

C.N1 - Ly

Toán1 - Thuý

Địa1 - TrangĐ

 

 

 

 

 

2

Nhạc1 - Thảo

Địa1 - TrangĐ

Toán1 - Thuý

Lý 1 - Hưng

Tin1 - Vân

 

 

 

 

 

3

Hóa1 - Thìn

Nhạc1 - Thảo

Văn1 - Hiếu

Địa1 - TrangĐ

Toán1 - Thuý

 

 

 

 

 

4

Văn1 - Trang V

Tin1 - Vân

Văn1 - Hiếu

Anh1 - Tâm A

Sử1 - Lan Su

 

 

 

 

 

5

Văn1 - Trang V

Toán1 - Quỳnh

Nhạc1 - Thảo

Tin1 - Vân

Văn1 - Hiếu

 

 

 

 

 7

1

Lý 1 - Hưng

Hóa1 - Thìn

Hóa1 - MaiH

Anh1 - Tâm A

Sinh1 - Nhàn

 

 

 

 

 

2

Sinh1 - Nhàn

Tin1 - Vân

Toán1 - Thuý

Lý 1 - Hưng

Anh1 - Tâm A

 

 

 

 

 

3

Toán1 - Quỳnh

GDCD1 - Huệ

Thể1 - Hoà TD

Toán1 - Thuý

Lý 1 - Hưng

 

 

 

 

 

4

Toán1 - Quỳnh

Sinh1 - Nhàn

Tin1 - Vân

Thể1 - Hoà TD

Toán1 - Thuý

 

 

 

 

 

5

Văn1 - Trang V

Toán1 - Quỳnh

Sinh1 - Nhàn

C.N1 - Ly

Toán1 - Thuý

 

 

 

 

 


BUỔI CHIỀU

THỨ
TIẾT

6A1-C

6A2-C

6A3-C

7A1-C

7A2-C

7A3-C

8A1-C

8A2-C

8A3-C

9A1-C2

1

 

 

 

 

 

 

Anh2 - Lân

 

 

Anh2 - MaiA

2

 

 

 

 

 

 

Anh2 - Lân

 

 

Anh2 - MaiA

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

1

 

 

 

 

 

 

 

Anh2 - Lân

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Anh2 - Lân

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh2 - Lân

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh2 - Lân

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ
TIẾT

9A2-C

9A3-C

 

 

 

 

 

 

 

 2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

1

Anh2 - MaiA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Anh2 - MaiA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6

1

 

Anh2 - MaiA